Login
欢迎访问木星教程网_技术成就梦想 - 为知识分享服务
【我要投稿】 【请登录】 【免费注册】 【安全退出】

您现在的位置是: 首页 > 小程序 > 小程序开发

小程序开发

微信小程序组件是什么

2022-11-05 小程序开发 加入收藏
微信小程序组件是微信小程序开发过程中必不可少的部分,也是开发中最基础的东西,下面就和大家分享一下什么是微信小程序组件?微信小程序组件主要包括视图容器、基础内容、表单、导航、多媒

微信小程序组件是微信小程序开发过程中必不可少的部分,也是开发中最基础的东西,下面就和大家分享一下什么是微信小程序组件?

微信小程序组件主要包括视图容器、基础内容、表单、导航、多媒体、地图、画布、开放能力等。下面就和大家分别介绍一下。

视图容器:

组件名                                                                          说明

View                                                                        视图容器

scro-view                                                              可动视图容器

Swiper                                                             滑块视图容器

movable-view /movable-area                                  可移动的视图容器

cover-view                                               覆盖在原生组件之上的文本视图

cover-image                                            覆盖在原生细件之上的图片视图

基础内容:

组件名                                                                         说明

Icon                                                                             图标

Text                                                                             文字

Rech-text                                                                    富文本

Progress                                                                     进度条

表单:

组件名                                                                       说明

button                                                                         按钮

checkbox                                                                 多项选择器

form                                                                        表单

input                                                                       输入框

label                                                                          标签

picker                                                                    列表选择器

picker-view                                                          内嵌列表选择器

radio                                                                      单项选择器

slider                                                                        滚动选择器

switch                                                                     开关选择器

textarea                                                                多行输入框

导航:

组件名                                                                         说明

navigator                                                                     页面链接

functional-page- navigator                                     跳转到插件功能页

多媒体:

组件名                                                                         说明

audio                                                                           音频

image                                                                          图片

video                                                                            视频

camera                                                                      系统相机

live-player                                                              实时音视频录制

地图:

组件名                                                                         说明

map                                                                            地图

画布:

组件名                                                                     说明

canvas                                                                      画布

开放能力:

组件名                                                                说明

open-data                                                     展示微信开放的数据

web-view                                                     承载网页的容器

ad                                                                       广告

official-account                                               关注公众号

以上内容详细的介绍了一下微信小程序组件以及说明,大家不清楚的可以多看一遍,希望以上的内容对大家学习有所帮助,对微信小程序开发比较感兴趣的,可以多看看微信小程序开发文档汇总。

原文地址: